Povinně zveřejňované informace

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

-

1. Název

Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov

2. Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci okresního úřadu. Město Ostrava tedy zároveň tvoří samostatný okres.
Samostatnou působnost Města Ostravy jako právního subjektu vymezuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12. listopadu 2000.
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo, rada a primátor Statutárního města Ostravy, druhou jednotlivá zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

4. Kontaktní spojení

Adresa:
Bílovecká 69/48 
721 00 Ostrava - Svinov 
 
Tel.:  599 421 020 
Fax:  599 421 024 
Mail: 
 posta@svinov.ostrava.cz  
Web:  www.svinov.ostrava.cz  
ID: zzgb4es

 

5. Bankovní spojení

0000001649332389/0800

6. IČ obce

00845451

7. DIČ

CZ00845451

9. Žádosti o informace

Způsoby podání žádosti:
- ústně
- písemně

Místa podání žádosti:
- podatelna Úřadu městského obvodu Svinov
- elektronická podatelna posta@svinov.ostrava.cz 
- jednotlivé odbory Úřadu městského obvodu Svinov (ústní žádost)

10. Příjem žádostí a dalších podání

- podatelna Úřadu městského obvodu Svinov (kancelář č. 12)
- elektronická podatelna posta@svinov.ostrava.cz 

11. Opravné prostředky

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydávaná v samostatné nebo přenesené působnosti Městského obvodu Svinov se řídí ustanoveními:
- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
- speciálních zákonů

Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, a to na podatelně Úřadu městského obvodu Svinov, elektronické podatelně posta@svinov.ostrava.cz a na jednotlivých odborech Úřadu městského obvodu Svinov (odvolání učiněná ústně do protokolu). Pro podání odvolání nejsou k dispozici žádné formuláře.

Odvolání proti rozhodnutí v režimu správního řádu:

 • odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li speciální zákon jinak
 • odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
 • odvolán musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu:
  • musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování
  • fyzická osoba – podnikatel uvede v podání, které souvisí s podnikatelskou činností, jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu místa podnikání, popř. jinou adresu pro doručování
  • právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno
  • podpis osoby, která jej činí
  • údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje
  • rozsah, v jakém rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo
  • další náležitosti, které stanoví zákon
 • odvolání je nutné podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis

Odvolání proti rozhodnutí v režimu zákona o správě daní a poplatků:

 • odvolání se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni doručení rozhodnutí
 • odvolání se podává u správce daně, který vydal rozhodnutí, proti němuž směřuje odvolání
 • odvolání musí obsahovat náležitosti stanovené § 48 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků:
  • přesné označení správce daně
  • přesné označení odvolatele
  • číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
  • uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí
  • návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným, není-li odvoláním namítán jen rozpor s právními předpisy
  • navrhované změny či zrušení rozhodnutí

12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
15. Úhrady za poskytování informací

Ceny včetně DPH v zákonné výši jsou v platnosti od 20.02.2024 (schváleno Radou městského obvodu Svinov usnesením č. 0657/RMOb-Svi/2226/335 ze dne 19.02.2024).

Hlášení místním rozhlasem (+ základní sazba DPH)
                                                                                           
- pro podnikatelské subjekty ve výši:                      50 Kč za jedno hlášení (do dvou minut)
- pro občany Svinova ve výši:                                  20 Kč za jedno hlášení (do dvou minut)


Inzerce ve Svinovském hlasateli (+ základní sazba DPH)
právnické osoby, podnikající fyzické osoby, politické strany (mimo předvolební propagace stan kandidujících ve volbách do zastupitelstva MOb Svinov)

Velikost:

130 mm x 92 mm             650 Kč

130mm x 190 mm         1.330 Kč

265 mm x 190 mm        2.720 Kč

fyzické osoby nepodnikající

Velikost:

130 mm x 92 mm             330 Kč

130mm x 190 mm            670 Kč

265 mm x 190 mm        1.360 Kč

- 25% sleva pro celoroční uvedení

- 10% sleva pro půlroční uvedení

-pro neziskové organizace, politické strany - pouze předvolební propagace stan kandidujících ve volbách do zastupitelstva MOb Svinov)           zdarma

Kopírování (+ základní sazba DPH)                   cena bez DPH v Kč
černobílý formát A4:   jednostranná kopie                   3 Kč
                                  oboustranná kopie                     6 Kč
černobílý formát A3:   jednostranná kopie                   5 Kč
                                  oboustranná kopie                    10 Kč
barevný formát A4:     jednostranná kopie                   5 Kč
                                  oboustranná kopie                    10 Kč
barevný formát A3:     jednostranná kopie                  10 Kč
                                  oboustranná kopie                    20 Kč

Krátkodobé pronájmy nebytových prostor (+základní sazba DPH)


- zasedací místnost v objektu ÚMOb Svinov, Bílovecká 69, O.-Svinov:
                                                                         cena bez DPH v Kč         
Pro podnikatelské subjekty


- zasedací místnost v nemovitosti č.p.1192, ul. Jelínkova, O.-Svinov:

Pro fyzické, právnické osoby  organizace

Pro členy Sboru dobrovolných hasičů sleva 50% z cena za h
Pro organizace uvedené v příloze č. 1 Směrnice č. 1/2024

Pro organizace uvedené v příloze č. 1 Směrnice č. 1/2015

v letních měsících (od 01.05. do 30.09.)                 60 Kč/hod.
v zimních měsících (od 01.10. do 30.04.)             100 Kč/hod.

Krátkodobé pronájmy dřevěných prodejních stánků (+ základní sazba DPH)

- dřevěný prodejní stánek o délce 2m+boky a záda zip s pevným pultem

Pro podnikatelské subjekty                                     500 Kč/den

Pro ostatní subjekty                                                250 Kč/den                              

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

Licenční smlouva není uzavřena

III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

V souladu s ustanovením § 13 odst. 2Zzákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění Zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě Úřadu městského obvodu Svinov tajemník úřadu) uživatelské jméno a přístupové heslo do registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

1. jméno žadatele,
2. příjmení žadatele,
3. datum narození žadatele,
4. místo trvalého pobytu žadatele,
5. adresu pro doručování.

Platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.