Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Právní předpisy

Poslední změna: Středa 11.01.2012 11:49
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Svinov při výkonu samostatné a přenesené působnosti
 • Zákon č. 133/1985 Sb., s úč. 1.7.1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb. , s úč. 1.7.1990, částka 35
  Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., s úč. 1.1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 172/1991 Sb., s úč. 24.5.1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 246/1992 Sb., s úč. 29.5.1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 344/1992 Sb., s úč. 1.1.1993, částka 72
  Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., s úč. 1.1.1993, částka 73
  Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., s úč. 1.1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1993 Sb., s úč. 1. 1. 1993, částka č. 12
  Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., s úč. 1.8.1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., s úč. 1.1.1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., s úč. 1.4.1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb.
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., s úč. 28.9.1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., s úč. 1.6.2000 částka 32
  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb., s úč. 1.6.2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sb., s úč. 1.1.2001 částka 39
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., s úč. 1.7.2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., s úč. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., s účt. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., s úč. 1.10.2000 částka 68
  Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., s úč. 1.7.2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., s úč. 1.1.2001, částka
  Zákon o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., s úč. 1.1.2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., s úč. 1.1.2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., s úč. 2.8.2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • Zákon č. 274/2001 Sb., s úč. 1.1.2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., s úč. 1.1.2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sb., s úč. 5.10.2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.
 • Zákon č. 449/2001 Sb., s úč. 1.7.2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., s úč. 31.12.2001, částka 178
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 6/2002 Sb., s úč. 1.4.2002, částka 4
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb., s úč. 1.6.2002, částka 38
  Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 290/2002 Sb., s úč. 1.7.2002, částka 106
  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.,
 • Zákon č. 320/2002 Sb., s úč. 1.1.2003, částka 117
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 215/2004 Sb., s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • Zákon č. 326/2004 Sb., s úč. 31.5.2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.
 • Zákon č. 435/2004 Sb., s úč. 1.10.2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., s úč. 1.1.2005, částka 171
  Zákon o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 499/2004 Sb., s úč. 1.1.2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., s úč. 1.1.2006, částka 174
  Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
 • Zákon č. 561/2004 Sb., s úč. 1.1.2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., s úč. 16.1.2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., s úč. 1.7.2006, částka 47
  Zákon o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 159/2006 Sb., s úč. 1.1.2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., s úč. 1.1.2007, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., s úč. 1.1.2007, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., s úč. 1.1.2007, částka 84
  Zákoník práce
 • Zákon č. 300/2008 Sb., s úč. 1.7.2009, částka 94
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 421 020


Úřad městského obvodu Svinov
Bílovecká 69/48
721 00 Ostrava-Svinov


Úřední hodiny »