Právní předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Svinov při výkonu samostatné a přenesené působnosti
 • Zákon č. 133/1985 Sb.o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 344/1992 Sb.o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb.o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sb.o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb.o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb.o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb.o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • Zákon č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sb.o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.
 • Zákon č. 449/2001 Sb.o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb.o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 290/2002 Sb.o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.,
 • Zákon č. 215/2004 Sb., s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • Zákon č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb.o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
 • Zákon č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb.o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb.o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 159/2006 Sb.o střetu zájmů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 187/2006 Sb.o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • Zákon č. 300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb.o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 344/1992 Sb.o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb.o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sb.o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb.o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb.o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb.o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • Zákon č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sb.o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.
 • Zákon č. 449/2001 Sb.o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb.o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 290/2002 Sb.o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.,
 • Zákon č. 215/2004 Sb., s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • Zákon č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb.o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
 • Zákon č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb.o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb.o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 159/2006 Sb.o střetu zájmů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 187/2006 Sb.o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • Zákon č. 300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů