Vydávání druhopisů matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání druhopisů matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní

 2. Základní informace k životní situaci
  Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.
  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  Matriční úřad vydá matriční doklad:
  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
  Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

  Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde:


  Statutární město Ostrava
  Městský obvod Svinov
  úřad městského obvodu

  Bílovecká 69/48 
  721 00 Ostrava - Svinov

   

  Kdy:

  S kým:


 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel předloží:
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
  • matriční doklad, kterým žadatel prokáže, že zemřelý byl členem jeho rodiny *(například rodný list, oddací list); případně jinou veřejnou listinu, kterou žadatel prokáže, že požadovaný úmrtní list  je nezbytný pro uplatnění práv jeho před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků
  • vypravitel pohřbu při žádosti o úmrtní list předloží doklad o zaplacení pohřbu (fakturu)
  • pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, je třeba předložit  spolu s žádostí  oprávněné osoby také  plnou moc s úředně  ověřeným podpisem žadatele.

  * Za členy rodiny se pro tento účel považují manžel, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou). Bezplatně se vydává pouze prvopis matričního dokladu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Za správnost návodu odpovídá útvar
 20. Datum konce platnosti popisu

  03.07.2013

 21. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Neuvedeno