Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 17/2015, o místním poplatku ze psů , stanovilo místní poplatek ze psů a jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu Svinov trvalý pobyt nebo sídlo.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti. Povinnosti oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o  místních poplatcích a této obecně závazné vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat. Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na místním poplatku se vrací na žádost držitele, činí-li více než 100,-- Kč.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním formuláře a jeho doručením poštou nebo osobně ke správci poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušném úřadu městského obvodu dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde:

  Statutární město Ostrava
  Městský obvod Svinov
  úřad městského obvodu

  Bílovecká 69/48 
  721 00 Ostrava - Svinov

   

  Kdy:

   

  S kým: Bc. Ivana Kavalová, 599 421 042, ikavalova@svinov.ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz,
  • Očkovací průkaz psa,
  • Doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr) v případě, že jste poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo jste poživatel sirotčího důchodu,
  • Průkaz ZTP/P,
  • Průkaz cvičitele asistenčního psa,
  • Potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatků v Kč

  Druh poplatkuČástka
  a) za psa chovaného v rodinném domě 200
  b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 300
  c) za psa chovaného v bytovém domě 1 500
  d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 2 250
  e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1 500
  f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 2 250
  g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, starobního a zároveň vdovského (vdoveckého) a invalidního a zároveň vdovského (vdoveckého) důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu* 120

  h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g)

  300
  i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Svinov 200

  *O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než tento důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má příjem např. z nájmu, pobírá dividendy, podíly ze zisku, z titulu členství v obchodní společnosti, nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek za psa s maximální sazbou 200,-- Kč za rok, ale plnou sazbu, t.j. 1 500,-- Kč.

  Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, ztráta, darování, prodej, změna držitele, aj.), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušného podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

  Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nizší než 1 000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

  c) Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu – 1. patro, kancelář č. 24,
  • Poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 1649332389/0800 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závaznýn právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a odhlášení z místního poplatku ze psů nelze vyřídit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách městského obvodu Svinov - www.svinov.ostrava.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.12.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno