Jednací řád zastupitelstva městského obvodu Svinov

2014-2018

Obsah:

1 - Úvodní ustanovení

2 - Pravomoci zastupitelstva

3 - Svolání zastupitelstva

4 - Příprava zasedání zastupitelstva

5 - Účast členů zastupitelstva na zasedání

6 - Program jednání zastupitelstva

7 - Průběh zasedání zastupitelstva

8 - Příprava usnesení zastupitelstva

9 - Hlasování, usnesení zastupitelstva

10 - Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

11 - Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva

12 - Přerušení zasedání zastupitelstva

13 - Ukončení zasedání zastupitelstva

14 - Výbory a pracovní komise

15 - Organizačně technické záležitosti

16 - Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva

17 - Zveřejňování informací ze zasedání zastupitelstva

18 - Další povinnosti členů zastupitelstva a tajemníka ÚMOb Svinov

19 - Politické kluby

20 - Další ustanovení

21 - Závěrečná ustanovení

 

Příloha č. 1 – Volební řád

Zastupitelstvo městského obvodu Svinov vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Ostrava číslo 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen Statut města Ostravy) tento jednací řád:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1)

Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Svinov (dále jen zastupitelstvo) upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním.

 

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva

 

(1)

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech uvedených v článku 7, odst. 2 až 6 Statutu města Ostravy

 

 

 

 

Článek 3

Svolání zastupitelstva

 

(1)

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají v termínech schválených Radou městského obvodu Svinov (dále jen rada) a svolává je zpravidla starosta nejpozději 7 dnů před dnem zasedání. V případě nepřítomnosti starosty svolává zasedání zastupitelstva místostarosta pověřený zastupováním.

 

(2)

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná (§ 93 odst. 2 zákona o obcích). Starosta jmenovitě zve na zasedání zastupitelstva členy zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva se zúčastňují tajemník a vedoucí odborů ÚMOb Svinov a ředitelé příspěvkových organizací, které MOb Svinov zřídil.

 

(3)

Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, primátor města nebo hejtman kraje, nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

 

(4)

Starosta může svolat zasedání také na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo rady k projednání naléhavých záležitostí nebo také ke slavnostní příležitosti.

 

 

  

Článek 4

Příprava zasedání zastupitelstva

 

(1)

Starosta organizuje přípravu zasedání zastupitelstva podle návrhu programu stanoveného radou.

(2)

Rada stanoví zejména:

a) dobu a místo zasedání,

b) návrh programu jednání zastupitelstva,

c) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva,

d) v případě potřeby může zřídit pracovní komise nebo dočasné skupiny složené z členů zastupitelstva, případně z dalších odborníků, kteří budou spolupracovat na přípravě nebo posouzení připravovaných materiálů, na návrhu usnesení nebo na variantách řešení

e) zabezpečí, pokud to povaha věcí vyžaduje, odborné expertízy, sociologický průzkum, veřejné ankety k projednávané problematice nebo vyžádání stanoviska od příslušného orgánu.

f) stanoví u materiálu závažného charakteru, které určitým způsobem ovlivňují život občanů městského obvodu, způsob projednání návrhů usnesení s občany.

 

(3)

Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály, určené pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

(4)

Materiály pro projednání musí být zpracovány přehledně, věcně správně, terminologicky přesně a jasně, v písemné formě. Musí být stručné, avšak úplné, musí obsahovat konkrétní návrhy na řešení nebo opatření. Obsáhlejší údaje, přehledy a vysvětlení se zpravidla uvádějí v přílohách.

 

(5)

Materiály pro jednání zastupitelstva zpravidla obsahují:

a)      název materiálu

b)      návrh usnesení

c)      podpisy předkladatele a zpracovatele

d)     důvodovou zprávu, obsahující podle povahy materiálu zhodnocení dosavadního stavu, rozbor potřeby nové úpravy, odůvodnění navrhovaných opatření, jejich ekonomický důsledek, stanovisko předkladatele, výsledek projednání materiálů s orgány a organizacemi, jichž se projednávaná problematika nebo navrhovaná opatření dotýkají

e)      stanovisko rady, případně výborů zastupitelstva, komisí rady

f)       přílohy

 

(6)

Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se schváleným rozpočtem, pokud ho nenavrhuje změnit.

 

(7)

Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva předloží předkladatel prostřednictvím tajemníka ÚMOb Svinov tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů přede dnem jeho jednání. Zastupitelé si mohou zvolit doručení tištěné nebo elektronické formy předkládaných materiálů. Materiály v tištěné formě jsou doručovány do poštovní schránky zastupitele. Materiály v elektronické formě jsou doručovány prostřednictvím e-mailu s odkazem k jejich stažení z úložiště MMO-MOb Svinov. Pokud zastupitel nepožádá odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, kultury a kontroly úřadu městského obvodu o doručení elektronické formy materiálu, budou mu materiály automaticky doručeny v tištěné formě.

 

 

(8)

Materiály mohou být ve výjimečných a odůvodněných případech předloženy členům zastupitelstva v kratším termínu, popř. v den zasedání zastupitelstva. Předkladatel v tomto případě podá odůvodnění členům zastupitelstva s tím, že v průběhu zasedání bude poskytnut dostatečný čas k jejich prostudování.

 

(9)

ÚMOb Svinov informuje občany o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva nejpozději 7 dnů před dnem zasedání, a to vyvěšením pozvání na úřední desce, případně prostřednictvím sdělovacích prostředků a zveřejněním na oficiálních internetových stránkách městského obvodu Svinov.

 

 

Článek 5

Účast členů zastupitelstva na zasedání

 

(1)

Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva (§ 83 odst. 1 zákona o obcích), jinak jsou povinni se zpravidla písemně předem omluvit starostovi s uvedením důvodu. Starosta (předsedající) omlouvá také pozdní příchod nebo předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva.

 

(2)

Členové zastupitelstva stvrzují účast na zasedání zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

 

Článek 6

Program jednání zastupitelstva

 

(1)

Členové zastupitelstva, rada a výbory mají v souladu s § 94 odst. 1 zákona o obcích právo předkládat návrhy k projednání na zastupitelstvu. Ostatní mohou předkládat návrhy na projednání se souhlasem zastupitelstva.

 

(2)

Rada navrhuje program jednání zastupitelstva obvykle s těmito body:

a)      volby komisí návrhové a mandátní

b)      volba ověřovatelů zápisů

c)      zpráva o ověření zápisu z posledního zasedání a jeho  schválení

d)     kontrola plnění usnesení zastupitelstva včetně interpelací

e)      poznámky k jednání rady mezi zasedáními zastupitelstva

f)       informace o činnosti úřadu městského obvodu mezi zasedáními zastupitelstva

g)      program jednání zastupitelstva

h)      různé

 

(3)

Předsedající předkládá návrh programu jednání v úvodu zasedání zastupitelstva; zastupitelstvo o něm, popř. o jeho doplnění, rozhoduje hlasováním. Na zasedání zastupitelstva je jednáno o věcech, které jsou dány schváleným programem.

 

(4)

Pokud je v průběhu zasedání předložena k projednání věc nezařazená do schváleného programu, může zastupitelstvo rozhodnout o jejím zařazení do programu nebo o zařazení do programu příštího zasedání zastupitelstva.

 

Článek 7

Průběh zasedání zastupitelstva 

 

(1)

Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti jeden z místostarostů (dále jen předsedající). Pracovní předsednictvo zasedání tvoří členové rady a tajemník.

 

 

(2)

Předsedající zahajuje zasedání zastupitelstva. Předsedající ukončí zasedání, není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a do 15 dnů svolá náhradní zasedání zastupitelstva k témuž návrhu programu.

 

(3)

Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

 

(4)

Předsedající konstatuje v zahajovací části zasedání zastupitelstva přítomnost nadpoloviční většiny členů a navrhne schválení programu jednání včetně určení, které materiály budou předloženy s úvodním slovem předkladatele. Podá občanům informaci o činnosti orgánů městského obvodu. Nechá zvolit návrhovou komisi, mandátovou komisi a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu ze zasedání. Oznámí zaměstnance úřadu městského obvodu Svinov, který bude zápis pořizovat. Určí, který z místostarostů spolu s ním podepíše usnesení zastupitelstva.

 

(5)

Předsedající vyzve ověřovatele zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva k podání zprávy o ověření zápisu. Tento zápis je při zasedání zastupitelstva k nahlédnutí. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, nechá předsedající schválit hlasováním. Pokud byly vůči zápisu uplatněny námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

Zápis z jednání zastupitelstva je uložen na odboru organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly úřadu městského obvodu.

 

(6)

Předsedající udělí před zahájením rozpravy slovo zástupci výboru, pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska výboru.

 

(7)

Členové zastupitelstva a ostatní účastníci zasedání se přihlašují do rozpravy zvednutím ruky nebo písemně u předsedajícího. V rozpravě lze vystoupit až po udělení slova předsedajícím. Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy.

 

(8)

Předsedající udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva a tajemníkovi úřadu městského obvodu. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí předsedající také slovo vedoucímu odboru úřadu městského obvodu, zástupci výboru zastupitelstva a komise rady a řediteli příspěvkové organizace zřízené městským obvodem, případně také přítomnému zaměstnanci úřadu.

 

 

 

(9)

Dále předsedající udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území městského obvodu nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou v městském obvodu hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit k projednávané věci své stanovisko.

 

(10)

Předsedající udělí slovo také prezidentu republiky, členu vlády nebo jím určenému zástupci, senátorovi, poslanci nebo zástupci orgánů kraje, jestliže o to požádá.

 

(11)

Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle časových možností a se souhlasem členů zastupitelstva.

 

(12)

Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo také tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo právních předpisů.

 

(13)

Ten, komu předsedající neudělí slovo, nesmí vystoupit.

 

(14)

Členové zastupitelstva jsou oprávněni vyžádat si k projednávané problematice nebo jednotlivým otázkám, které jsou obsaženy v materiálu nebo se vyskytnou během zasedání, vyjádření také jiného přítomného účastníka zasedání zastupitelstva. Dotázaný může své vyjádření přednést přímo na vyzvání předsedajícího.

 

(15)

Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.

 

(16)

Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo rozhodne o pozastaveném usnesení rady  hlasováním.

 

(17)

Zastupitelstvo zruší usnesení rady, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo usnesením zastupitelstva.

 

(18)

Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu zasedání - např. stanovit, že nikdo nemůže mluvit o téže věci vícekrát než dvakrát, časově omezit dobu diskusního vystoupení i technických poznámek.

(19)

Kterýkoli člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

(20)

Předsedající je povinen nejpozději po dvou hodinách souvislého jednání zastupitelstva zasedání přerušit a vyhlásit přestávku trvající alespoň 10 minut.

 

 

Článek 8

Příprava usnesení zastupitelstva

 

(1)

Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zprávy, rozborů a návrhů projednávaných zasedáním a z diskuse členů zastupitelstva. Návrhy usnesení připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů.

 

(2)

Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

 

(3)

Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu programu jednání nebo návrh usnesení předloží na závěr zasedání návrhová komise.

 

(4)

Usnesení nemá obsahovat obecně formulované zásady nebo úkoly stanovené jinými dokumenty, např. obecně závaznými vyhláškami, rozpočtem apod.

 

(5)

Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti radě, výkonným orgánům ÚMOb Svinov, členům zastupitelstva, výborům zastupitelstva a ředitelům příspěvkových organizací zřízených MOb Svinov.

 

Článek 9

Hlasování, usnesení zastupitelstva

 

(1)

Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

(2)

Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 

(3)

Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Předsedající může vyzvat navrhovatele pozměňujícího návrhu, aby svůj návrh změn doslovně opakoval nebo předložil písemně.

 

(4)

O protinávrzích (doplňujících návrzích) se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li protinávrh (doplňující návrh) přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.

 

(5)

V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

 

(6)

Jestliže předložený návrh usnesení nezískal potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve politické kluby členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat.

 

(7)

V případě, že se při zasedání zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání.

 

(8)

Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může uložit návrhové komisi vypracovat nový návrh usnesení. O tomto novém návrhu usnesení se pak zpravidla hlasuje na závěr zasedání zastupitelstva.

 

(9)

Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet.

 

(10)

Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

 

(11)

Seznam materiálů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení, se uvede na závěr souhrnného usnesení zastupitelstva s textem:

"Materiály projednané Zastupitelstvem MOb Svinov bez přijatého usnesení:"

 

(12)

Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta spolu s místostarostou. V době nepřítomnosti starosty na zasedání zastupitelstva podepisují usnesení dva místostarostové. V případě nepřítomnosti jednoho z místostarostů podepisuje usnesení člen rady.

 

(13)

Usnesení zastupitelstva se zveřejňuje na úřední desce ÚMOb Svinov a www stránkách.

 

 

 

Článek 10

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

 

(1)

Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na další orgány MOb Svinov a na ředitele příspěvkových organizací zřízených MOb Svinov.

 

 

(2)

Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 

(3)

Souhrnnou zprávu o vyřízení všech dotazů, připomínek a podnětů předkládá rada zastupitelstvu na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vysloví v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo města.

 

(4)

Dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov.

 

Článek 11

Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva  

 

(1)

Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může rušitele zasedání vykázat ze zasedací síně.

 

(2)

Překročí-li řečník stanovený časový limit (čl. 7 odst. 18), může mu předsedající odejmout slovo.

 

(3)

V průběhu zasedání zastupitelstva je zakázáno v zasedací místnosti používat mobilní telefony.

 

Článek 12

Přerušení zasedání zastupitelstva

 

(1)

Předsedající prohlásí zasedání za přerušené, klesl-li počet členů zastupitelstva na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu. V tomto případě zasedání svolá znovu do 15 dnů ke zbývajícímu programu.

 

(2)

Zasedání může být přerušeno také rozhodnutím zastupitelstva. Zbývající program musí však být projednán zastupitelstvem nejpozději do 15 dnů.

 

 

Článek 13

Ukončení zasedání zastupitelstva

 

(1)

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

 

Článek 14

Výbory a pracovní komise

 

(1)

Zastupitelstvo může k plnění svých úkolů zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány, kterým stanoví náplň činnosti a úkoly. Kontrolní a finanční výbor zřizuje vždy.

 

(2)

Zastupitelstvo volí a odvolává z funkce předsedy a další členy výborů.

 

(3)

Jednání výborů se řídí vlastním jednacím řádem.

 

(4)

Pro přípravu stanovisek a posouzení věcí potřebných pro jednání může zastupitelstvo zřídit také pracovní komise. Činnost pracovních komisí skončí splněním úkolu.

 

(5)

Do těchto pracovních komisí volí zastupitelstvo své členy a podle potřeby další odborníky.

 

(6)

Výbory a pracovní komise předkládají 1x za půl roku zastupitelstvu písemnou zprávu o své činnosti.

 

Článek 15

Organizačně technické záležitosti

 

(1)

Formu, technickou úpravu, rozsah zpráv, počet příloh a další náležitosti materiálů pro zasedání zastupitelstva určuje rada.

 

(2)

O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov. Vedle zápisu se z průběhu zasedání pořizuje také zvukový záznam.

 

(3)

Zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

(4)

V zápisu se uvádí:

a) den a místo zasedání

b) hodina zahájení a ukončení

c) jména určených ověřovatelů zápisu

d) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva

e) schválený program jednání

f) průběh rozpravy se jmény řečníků

g) výsledek hlasování

h) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu

i) schválené znění usnesení, uvedené v příloze zápisu, které je jeho nedílnou součástí.

 

 

(5)

Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej předsedající a určení ověřovatelé. Zápis je uložen na odboru organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov. Po uplynutí 10 let se předá Archivu města Ostravy k archivaci vč. pořízeného zvukového záznamu.

 

(6)

Odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov vydává v odůvodněných případech výpisy z usnesení zastupitelstva.

 

(7)

Tiskové opravy usnesení:

a) Tiskovou opravu usnesení zastupitelstva týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po projednání s odborem organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov samostatným sdělením "Tisková oprava" zaslaným všem adresátům usnesení, včetně zveřejnění na úřední desce MOb Svinov.

b) Tisková oprava se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z následujícího zasedání zastupitelstva.

c) Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení (např. chybně uvedeno obchodní jméno, označení stran smlouvy o převodu majetku apod.). Takovou opravu usnesení může provést na návrh rady (zpravidla z podnětu předkladatele) zastupitelstvo na svém zasedání.

 

 

Článek 16

Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva  

 

(1)

Rada podle potřeby projedná a schválí na nejbližší schůzi organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva, případně jeho rozpracování na dílčí opatření a konkrétní úkoly.

 

(2)

Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva průběžně provádí kontrolní výbor zastupitelstva a rada. Spolupracuje přitom s odborem organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov, který vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

 

(3)

Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada a čtvrtletně informuje zasedání zastupitelstva.

 

 

(4)

Ve výjimečných a odůvodněných případech může rada dodatečně požádat zastupitelstvo o změnu schváleného termínu k plnění přijatého usnesení.

 

(5)

Při věcném neplnění usnesení zastupitelstva předloží rada rozbor obsahu usnesení, jehož součástí bude důvod, proč přijaté usnesení nelze splnit. Rada v tomto případě navrhne změnu (úpravu) takového usnesení, popř. navrhne jeho zrušení.

 

 

 

Článek 17

Zveřejňování informací ze zasedání zastupitelstva

 

 

(1)

Podkladové materiály pro zasedání zastupitelstva lze, v souladu s § 11 odst. 1 (1), písmeno b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat třetím osobám. Za tím účelem jsou projednávané materiály k dispozici na jednání zastupitelstva a poté uloženy k nahlédnutí na odboru organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov.

 
 

(2)

Usnesení zastupitelstva se vyhotovuje písemné podobě v tištěné podobě a elektronické formě a zveřejňuje se na oficiálních internetových stránkách MOb Svinov. Občanům je tištěné vyhotovení usnesení zastupitelstva k nahlédnutí na odboru organizačním, vnitřních a sociálních věcí, kultury a kontroly ÚMOb Svinov.

Elektronicky se usnesení zastupitelstva rozesílá na e-mailové adresy:

a) zastupitelům MOb Svinov,

b) ředitelům příspěvkových organizací zřízených MOb Svinov,

c) všem zaměstnancům zařazeným do Úřadu městského obvodu Svinov.

Občanům je k nahlédnutí na odboru organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov.

 

(3)

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva bude po ověření ověřovateli zveřejněn na internetových stránkách městského obvodu a k nahlédnutí na odboru organizačním, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov  po dobu volebního období.  

 

 

 

 

 

Článek 18

Další povinnosti členů zastupitelstva

a tajemníka ÚMOb Svinov

 

(1)

Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti na zasedání zastupitelstva mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání zastupitelstva, které má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo.

 

(2)

Člen zastupitelstva  je povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva, případně zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů MOb Svinov a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

 

 

Článek 19

Politické kluby

 

(1)

Členové zastupitelstva mají při výkonu své funkce právo sdružovat se v politických klubech (dále jen klub), a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Mohou vytvořit také klub nezávislých členů zastupitelstva. Politický klub musí mít nejméně 3 členy.

 

(2)

Člen zastupitelstva může být členem pouze jednoho klubu.

 

 

 

(3)

Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název, jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí také jména členů zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy zastupitelstva.

 

(4)

Klub zaniká, oznámí-li tuto skutečnost předseda klubu písemně starostovi nebo klesne-li jeho počet pod 3 členy.

 

(5)

Podle potřeby nebo na základě žádosti předsedy klubu svolává starosta předsedy klubů.

 

(6)

Kluby jsou oprávněny bezplatně používat ke své činnosti určené místnosti v budově ÚMOb Svinov. Příspěvek na činnost klubů stanoví rada.

 

 

Článek 20

Další ustanovení

 

(1)

Odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly je oprávněn vydávat aktualizovaný seznam členů zastupitelstva s uvedením jejich akademického titulu, jména, příjmení, data narození, adresy místa bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla do zaměstnání i do místa bydliště, který slouží jen pro potřebu členů zastupitelstva a vnitřní potřebu ÚMOb Svinov.

 

(2)

Odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov je oprávněn zveřejnit tyto údaje o členech zastupitelstva:

a) akademický titul, jméno, příjmení,

b) rok narození,

c) členství v politické straně,

d) e-mailové adresy.

Další informace poskytuje odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov pouze s písemným souhlasem člena zastupitelstva.

 

 

(3)

Další informace poskytuje odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, kultury a kontroly ÚMOb Svinov pouze s písemným souhlasem člena zastupitelstva.

 

(4)

Odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly ÚMOb Svinov přijímá pro členy zastupitelstva písemnosti a poštu a zajišťuje jejich odeslání příslušným členům zastupitelstva.

 

(5)

Účastníci zasedání zastupitelstva se dostavují na zasedání ve společenském oděvu.

 

Článek 21

Závěrečná ustanovení

 

(1)

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu po projednání v radě schvaluje zasedání zastupitelstva.

 

(2)

Zrušuje se jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Svinov, schválený ZMOb Svinov usnesením č. 23/1/146 dne 17. 12. 2014.

 

(3)

Tento jednací řád byl schválen Zastupitelstva městského obvodu Svinov číslo 174/ZMOb-Svi/1418/19  dne 15.12.2016.

 

Dodatek k jednacímu řádu