Elektronická podatelna

Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Městský obvod Svinov

1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov
Úřední hodiny podatelny
pondělí
07.30 - 16.30 hodin
úterý
07.30 - 14.30 hodin
středa
07.30 - 16.30 hodin
čtvrtek
07.30 - 14.30 hodin
pátek 07.30 - 13.00 hodin

 2. Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 • posta@svinov.ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

3. Identifikátor datové schránky

 • zzgb4es

4. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

5. Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.wav (Waveform Audio Format)
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro      elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • *.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

6. Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

7. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.

Obsah zprávy o potvrzení doručení:

Věc: potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

 

Dobrý den,

 

na e-mailovou adresu elektronické podatelny organizace bylo doručeno podání, jehož zpracování nepodléhá evidenci ve spisové službě a je tudíž postupováno do režimu běžné e-mailové pošty organizace.

Originál podání naleznete v příloze této zprávy.

 

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Svinov

Bílovecká 69/48

721 00 Ostrava-Svinov

tel.: +420 599 421 020

fax: +420 599 421 024

 

e-mail: posta@svinov.ostrava.cz (pro podání elektronicky podepsaná)

e-mail: posta@svinov.ostrava.cz (pro ostatní podání)

web: www.svinov.ostrava.cz

8. Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Při nesplnění požadavku z bodu č. 6 bude automaticky generována tato zpráva:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
 
Vaše datová zpráva ve věci „XXXXXX“, kterou jste DD.MM.RR HH:MM:SS zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování. 
 
Důvod (y) zamítnutí: 

Nepovolený formát
Vaše zpráva obsahovala jednu nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovatelných příloh. Jedná se o přílohu(y) typu XXXXXXX.
Pro automatické zpracování jsou akceptovatelné přílohy typu rtf, doc........

Seznam akceptovatelných příloh je uveden na webových stránkách organizace.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Svinov
Bílovecká 69/48
721 00 Ostrava-Svinov
tel.: +420 599 421 020
fax: +420 599 421 024
e-mail: posta@svinov.ostrava.cz (pro podání elektronicky podepsaná)
e-mail: posta@svinov.ostrava.cz (pro ostatní podání)
web: www.svinov.ostrava.cz

 
9. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

 • Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

10. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

11. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@svinov.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 421 020, odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly (podatelna).

12. Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 10MB.
Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu
Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.