Ztráty a nálezy

S účinností od 1.1.2014 se právní úprava nálezů řídí ustanoveními § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Byla-li věc nalezena na území statutárního města Ostravy-městského obvodu Svinov (MOb Svinov) a nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález MOb Svinov; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

MOb Svinov vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá MOb Svinov včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, MOb Svinov nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, MOb Svinov nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti.

Kontaktní osobou MOb Svinov ve věcech ztrát a nálezů je Michaela Gobelová, telefon: 599 4210 044, odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly.

V následujícím seznamu jsou uvedeny věci, které byly nalezeny na území statutárního města Ostravy-městského obvodu Svinov.

Číslo nálezu

Datum odevzdání nálezu

Popis nálezu

 

 

 

1/2015

5.1.2015

Mobilní   telefon SAMSUNG

2/2015

9.3.2015

Jízdní kolo zn.OLPRAN

3/2015

24.3.2015

Jízdní kolo   zn. MAXBIKE

4/2015

15.4.2015

Gumová kabelka   O Bag

5/2015

10.6.2015

Dioptrické   brýle + obal na brýle

6/2015

10.6.2015

Mobilní   telefon HTC + obal na telefon

7/2015 

30.6.2015 

 Hodinky černé PVC