informace ministerstva práce a sociálních věcí

26/3 2020

ÚP a MPSV

Lidé, kteří se ocitnou v nenadálé finanční nouzi, mohou požádat o MOP

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná.

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou a nenárokovou. Nárok na ni vzniká dle platné legislativy až tehdy, kdy Úřad práce ČR po důkladném prošetření konkrétního případu uzná žadatele, případně rodinu, za osoby v hmotné nouzi.

MOP pokrývá šest základních životních situací (podrobněji zde - https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc). ÚP ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Žádosti o dávky není nutné odevzdávat osobně. Lidé je mohou podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Formuláře jsou dostupné na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy,telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky).

V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail:

kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Nařízená karanténa je důvod bránící plnění povinnosti uchazeče o zaměstnání  

Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a nemohou plnit své povinnosti vůči Úřadu práce ČR, nahlíží úřad stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. V praxi to znamená, že tito klienti musí doložit „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“. ÚP ČR tento důvod uzná jako vážný, bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně vstřícně přistupuje ke klientům i v případě, že pečují o dítě do 10 let kvůli uzavření škol a nemohou tak absolvovat předem stanovené aktivity nebo se nemohou dostavit k osobnímu jednání v určeném termínu.

S ohledem na mimořádnou situaci související s nutností dodržovat karanténu či jiné karanténní opatření v délce 14 dní není nutné, aby dotyčný klient osobně chodil na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Potvrzení za něj může na podatelně ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem.

Prioritním posláním Úřadu práce ČR je zprostředkování vhodného zaměstnání.

Tuto službu poskytuje všem evidovaným uchazečům o zaměstnání. Její součástí není jen pomoc při hledání vhodného pracovního místa, ale také zařazení do řady aktivit, které pomáhají konkrétnímu klientovi zvýšit jeho šance na pracovní uplatnění. Patří mezi ně například poradenské (individuální, skupinové) služby, rekvalifikace, účast v některém z projektů atd. Povinností uchazeče je pak tyto aktivity, včetně pravidelných návštěv u poradce pro zprostředkování zaměstnání, ve stanovených termínech absolvovat. Jestliže se jich bez vážných důvodů (např. zdravotní stav, péče o dítě apod.) a omluvy neúčastní, může jej Úřad práce ČR podle zákona o zaměstnanosti vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání.

Vážným důvodem je i nemoc nebo úraz, které brání uchazeči o zaměstnání plnit jeho povinnosti. V souvislosti s momentální situací kolem onemocnění COVID-19 patří mezi vážné důvody také nařízená karanténa či péče o dítě do 10 let po uzavření škol.

Pokud se tedy klient ocitne v této situaci a nemůže tak plnit své povinnosti uchazeče o zaměstnání,

je třeba se ze stanovených aktivit omluvit a doložit jako důvod své nepřítomnosti „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“, které potvrdí lékař. Dotčení klienti mohou doložit i jakékoli jiné potvrzení, jež jim vydá registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Úřad práce ČR akceptuje též potvrzení dokládající skutečnost nařízené karantény, tj. např. výměnný list, který vydá zdravotnické zařízení, jež pečuje o uchazeče o zaměstnání v případě onemocnění koronavirem. V neposlední řadě ÚP ČR uzná i doklad vystavený příslušnou hygienickou stanicí, pokud už ho vydala.

Péče o děti bude zajištěna i pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky

 Vláda dnes na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schválila rozšíření usnesení, které s účinností od 17. března uložilo hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy určit školu či školské zařízení, které zajistí nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Opatření cílilo na zajištění péče pro děti rodičů, jež jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů a dalších profesí nutných ke zvládání nouzového stavu (více ZDE). Nově se bude toto opatření vztahovat i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

Současně s vyhlášením nouzového stavu vláda přijala ještě další krizová opatření, která mají mj. dopad i na poskytování sociálních služeb a do výkonu činností sociální práce na obecních a krajských úřadech. Z velké části jsou zaměstnáni v sociálních službách nebo jako sociální pracovníci rodiče s menšími dětmi, kteří aktuálně z důvodů uzavření škol a některých mateřských škol nemají zajištěnou péči o děti.

Dnes přijaté opatření má za cíl podpořit personál v sociálních službách a sociální pracovníky obecních a krajských úřadů, a zajistit tak jejich další činnost a dostupnost personální kapacity pro poskytování odborné pomoci nejvíce ohroženým lidem.