Občanské průkazy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Občanské průkazy

 2. Základní informace k životní situaci

  Od 1. 1. 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu pouze u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - v Ostravě v budově Magistrátu města Ostravy na ulici Gorkého 2 v Moravské Ostravě.

  Matrika a ohlašovna Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava zajišťuje v rámci agendy občanských průkazů vydávání potvrzení o občanském průkazu, a to při ohlášení jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení a také při odevzdání občanského průkazu v zákonem stanovených případech.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu  nebo odevzdat občanský průkaz v zákonem stanovených případech může:

  • držitel občanského průkazu, zákonný zástupce
  • opatrovník - za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům a za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý jednat v dané věci
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan je povinen
  a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
  b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
  c) v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

  Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při
  a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
  b) zadržení neplatného občanského průkazu, 
  c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání, 
  d) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, 
  e) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, 
  f) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Občan se osobně dostaví na pracoviště občanských průkazů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Potvrzení o občanském průkazu v případě  ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu nebo odevzdání občanského průkazu v zákonem stanovených případech vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen "policie") jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkazu

  V zahraničí lze ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • nejsou stanoveny
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • nejsou stanoveny
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • nejsou stanoveny
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo zneužití občanského průkazu je občan povinen  tyto skutečnosti neprodleně ohlásit.

  Občan je povinen odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

  Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

  Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan, který ohlásil ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení svého občanského průkazu, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho platnosti.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  08.01.2014

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno