III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

V souladu s ustanovením § 13 odst. 2Zzákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění Zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě Úřadu městského obvodu Svinov tajemník úřadu) uživatelské jméno a přístupové heslo do registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

1. jméno žadatele,
2. příjmení žadatele,
3. datum narození žadatele,
4. místo trvalého pobytu žadatele,
5. adresu pro doručování.

Platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.