11. Opravné prostředky

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydávaná v samostatné nebo přenesené působnosti Městského obvodu Svinov se řídí ustanoveními:
- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
- speciálních zákonů

Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, a to na podatelně Úřadu městského obvodu Svinov, elektronické podatelně posta@svinov.ostrava.cz a na jednotlivých odborech Úřadu městského obvodu Svinov (odvolání učiněná ústně do protokolu). Pro podání odvolání nejsou k dispozici žádné formuláře.

Odvolání proti rozhodnutí v režimu správního řádu:

 • odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li speciální zákon jinak
 • odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
 • odvolán musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu:
  • musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje
  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování
  • fyzická osoba – podnikatel uvede v podání, které souvisí s podnikatelskou činností, jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu místa podnikání, popř. jinou adresu pro doručování
  • právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno
  • podpis osoby, která jej činí
  • údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje
  • rozsah, v jakém rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo
  • další náležitosti, které stanoví zákon
 • odvolání je nutné podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis

Odvolání proti rozhodnutí v režimu zákona o správě daní a poplatků:

 • odvolání se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni doručení rozhodnutí
 • odvolání se podává u správce daně, který vydal rozhodnutí, proti němuž směřuje odvolání
 • odvolání musí obsahovat náležitosti stanovené § 48 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků:
  • přesné označení správce daně
  • přesné označení odvolatele
  • číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
  • uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí
  • návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným, není-li odvoláním namítán jen rozpor s právními předpisy
  • navrhované změny či zrušení rozhodnutí